1. De rechtsverhouding tussen Dibiz Ellen Poppe gevestigd te Bastelare 134 9080 Lochristi België met onderneminsnummer BE0600.935.388 (hierna DIBIZ genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden,  de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van DIBIZ. DIBIZ behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.
 2. De prestaties van DIBIZ bestaan uit het organiseren van masterclass, studiedagen, trainingen, coaching, leeroplossingen, begeleidingsprogramma’s, projectuitvoeringen, Project management, consultancy en advies . Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als ‘Prestaties’..
 3. Commerciële documenten en aanbiedingen van DIBIZ scheppen geen verbintenissen in hoofde van DIBIZ. Elke inschrijving aan een Masterclass door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen DIBIZ en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door DIBIZ. Samen met deze bevestiging zendt DIBIZ een wegbeschrijving en een factuur. De Overeenkomst tussen DIBIZ en de klant komt slechts tot stand na registratie en facturatie van de Opleiding door DIBIZ.
 4. De prijzen van DIBIZ zijn voor Masterclasses inclusief catering en documentatie en exclusief btw. De prijs is bepaald in de overeenkomst tussen beide partijen (aanvaarde offerte, voorstel of contract) en zal resulteren in facturatie. Voorschotten kunnen gevraagd worden bij de start van een prestatie, deze worden verrekend met de finale factuur. Opmerkingen of betwisting van een factuur moeten schriftelijk verzonden worden en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Voor Masterclasses geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Opleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.
 6. DIBIZ heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van DIBIZ.
 7. DIBIZ zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Masterclass te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, technische problemen, of te weinig inschrijving) kan DIBIZ de Masterclass annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Masterclass annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. DIBIZ heeft het recht om de trainer(s) of derden te wijzigen, indien DIBIZ meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Masterclass noodzakelijk is.
 8. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door DIBIZ krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van DIBIZ beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. DIBIZ kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering of de resultaten van haar advies of diensten. De uitvoering van de opdracht is een inspanningsverplichting.
  DIBIZ is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. DIBIZ is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is DIBIZ aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van DIBIZ wordt weerhouden, is DIBIZ er enkel toe gehouden de Masterclass te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
 9. Als de klant verhinderd is voor een Masterclass kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een ander persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Masterclass kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Masterclass schriftelijk tot drie weken voor het begin van de Masterclass. Nadien is de volledige prijs van de Masterclass verschuldigd.
 10. De rechtbank van eerste aanleg te Gent, de rechtbank van koophandel te Gent, en het vredegerecht van het eerste kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en DIBIZ kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 11. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Masterclass geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of DIBIZ.
 12. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van DIBIZ, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.
 13. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van DIBIZ. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door DIBIZ aangeboden masterclass en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en DIBIZ. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door DIBIZ gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en DIBIZ zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door DIBIZ en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. DIBIZ zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door DIBIZ gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan DIBIZ tijdens bepaalde masterclass beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van DIBIZ gebruikt kan worden. Uw  Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.DIBIZ zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van DIBIZ.
 14. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
 15. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door DIBIZ houdt geenszins een afstand van recht in.